HLR med hjärtstartare grundutbildning


Kursdeltagaren lär sig hur och när man gör basal hjärt-lungräddning på en person med misstänkt hjärtstopp. Dessutom hur man ska göra när någon satt något i halsen. Vi kommer öva på dockor och varje kursdeltagare har sin egen docka under utbildningen. Stort fokus läggs på praktiska övningar. En kort genomgång hur man använder en hjärtstartare är inkluderad.  

Lämplig kurs som grundutbildning och årlig repetitionsutbildning. 

Tidsåtgång ca 2 timmar. 


Första hjälpen och HLR


Denna utbildning tar upp akuta olycks- och sjukdomsfall som kan ske i samhället. Oavsett om man är på sin arbetsplats, i trafiken eller på sin fritid med familjen så kan olyckor ske. Det kan vara exempelvis fallolyckor, benbrott eller blödning. Exempel på sjukdomsfall är stroke, diabetes och hjärtinfarkt. Utbildning i första hjälpen kan förhindra att situationen förvärras och minskar skadeutvecklingen samt ökar chansen för överlevnad och därmed räddar liv.

Kursdeltagarna lär sig även grundläggande hjärt-lungräddning, hur man hanterar luftvägsstopp och lär sig tekniker för att lägga personen i stabilt sidoläge samt en kort genomgång i hur man hanterar en hjärtstartare.

Kursen innehåller teori varvat med praktiska moment. 

Tidsåtgång ca 4 timmar. 


HLR för insatspersonal (hjärtstartare)


Denna utbildning riktar sig framför allt till de som har tillgång till hjärtstartare. Rekommenderade förkunskaper för denna utbildning är HLR med hjärtstartare, grundutbildning. Utbildningen ger enfördjupning i hjärt-lungräddning och hur man hanterar en halvautomatisk hjärtstartare mer ingående. Stort fokus läggs på praktiska övningar och scenarioträning som är utformade efter er arbetsmiljö. Före kursen skall deltagarna läsa in en kursbok som levereras i god tid före utbildningstillfället. 

Tidsåtgång ca 4 timmar.


Barn HLR grundutbildning


När det gäller barn och hjärtstopp är det viktigt att ingripa tidigt och helst innan det uppstår. Denna utbildning tar upp de tidiga varningstecknen på att ett barn inte mår väl och vilka de avgörande skillnaderna är när det gäller ett akut omhändertagande av barn jämfört med vuxna. Utbildningen tar upp hur man agerar om ett barn sätter i halsen eller har en ofri luftväg och hur vi på ett korrekt sätt identifierar och utför hjärt-lungräddning på barn från 0 år till puberteten. Kursen varvar teori med praktiska moment. Varje kursdeltagare får öva på en egen docka under utbildningen. 

Lämplig kurs som grundutbildning och årlig repetitionsutbildning gällande HLR för barn. 

Tidsåtgång ca 2 timmar


Första hjälpen barn och barn HLR


En utökad utbildning från Barn-HLR grundutbildning ovan. Grundutbildningen i barn HLR ingår i kursen. I tillägg pratar vi också om vanliga olycksfall och sjukdomar bland barn och ungdomar. Deltagarna får öka sin kunskap och handlingsberedskap så man både vågar och kan agera och förhindra att en akut situation förvärras. Kursen innehåller Barn-HLR och luftvägsstopp samt de vanligaste olycksfallen och sjukdomsfallen hos barn mellan 0 år och upp till puberteten. Utbildningen tar bland annat upp hur man agerar vid fallolyckor, brännskador, benbrott. De vanligaste akuta barnsjukdomarna tas även upp, exempelvis feberkramper, epilepsi och diabetes.

Lämplig kurs till er som vill ha en bred utbildning inom akutsjukvård gällande barn.

Tidsåtgång ca 3 timmar.S-HLR, barn eller vuxen

Denna utbildning riktar sig till sjukvårdspersonal som i sin profession kan möta en hjärtstoppssituation. Enskilda utbildningar för barn och vuxen. Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddar teknik, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp i sjukhusmiljö. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier. Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studerande på vårdutbildningar. Före utbildningen skall deltagarna läsa in en kursbok, som levereras i god tid före utbildningstillfället och genomgå en webbutbildning. Utbildningsbevis erhålls efter genomförd utbildning.

För att upprätthålla kvaliteten så är maxantal är 6 deltagare/tillfälle. 

Tidsåtgång 2-4 timmarA-HLR, barn eller vuxen

Utbildningen A-HLR är en påbyggnadsutbildning till S-HLR där du får lära dig att självständigt och i team behandla patienter med hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR. Enskilda utbildningar för barn och vuxen. Utbildning riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård. Före utbildningen krävs godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR senaste halvåret. Inläst kursbok och godkänt resultat på webbutbildning.

För att upprätthålla kvaliteten så är max antal deltagare begränsat till 6 deltagare/tillfälle.

Tidsåtgång 2-4 timmarGrundläggande brandskyddsutbildning - GBU

Kursen vänder sig till kommuner, företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagarna får en grundläggande utbildning i brandskydd, som är anpassad för exempelvis arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs. Vi skräddarsyr utbildningen efter era önskemål. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursen innehåller 

Brands uppkomst 

Brandförlopp

Förebyggande brandskydd

  Systematiskt brandskyddsarbete

Agerande vid brand

Släckmetoder, släckmedel och släckverkan


Tidsåtgång 3,5 timmarIntern brandskyddskontrollant-

             utbildning - IBK               

 För att säkerställa att brandskyddet fungerar på arbetsplatsen görs egenkontroller av brandskyddet regelbundet. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.  

Kursinnehåll 

 Brandkunskap 

Riskhantering 

Byggnadstekniskt brandskydd 

Lagen om skydd mot olyckor 

Systematiskt brandskyddsarbete 

De olika stegen i metoden Intern Brandskyddkontrollant  


Tidsåtgång 4 timmar

                                                                                                                

Länk nedan för mer information gällande våra utbildningar